Strona Główna

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach

 

W dniu 31.12.2018 r.Ośrodek Pomocy Społecznej czynny będzie do godz. 14:00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach powstał, aby nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Świadczymy usługi socjalne, z których mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Ponadto realizujemy ustawę o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o dodatkach mieszkaniowych, ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Placówkami z nami związanymi jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach, do którego kierujemy podopiecznych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi
Tel. 89 722 69 32
Fax. 89 722 66 22
Email: gops-rozogi@o2.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach
Orzeszki
12-114 Rozogi
tel./fax. 89 623 21 75