Strona Główna

 

Zarządzenie Kierownika GOPS w sprawie pracy zdalnej pracowników

 

KOMUNIKAT !
SEKRETARZA GMINY ROZOGI
z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy Rozogi, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rozogach oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

            W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 informuję, że

od dnia 16.03.2020 roku do dnia 25.03.2020 roku /włącznie/

Urząd Gminy Rozogi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. oraz Centrum Usług Wspólnych będą zamknięte dla interesantów.

Jednocześnie informuję, że w/w jednostki pracują bez zmian,

  1. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we wtorki od 8.00 do 16.00

Do państwa dyspozycji w wejściu do Urzędu oraz w/w jednostek zostaną ustawione urny, skrzynki w celu pozostawienia  dokumentów do rozpatrzenia.

Jeżeli mają Państwo taką możliwość, to prosimy o załatwianie wszelkich spraw za pośrednictwem wdrożonych w gminie e – usług (m.in. dokonywanie wpłat za podatek czy odpady).

(https://egmina.rozogi.pl/euslugi-web ) lub www.rozogi.pl w zakładce: eUsługi

Sprawy można również załatwiać poprzez platformę ePUAP oraz wysłanie

e-maila na adres: sekretariat@rozogi.pl

– telefonicznie pod numerem 89 7226002 , fax wew. 50 oraz numerami dostępnymi na stronie Gminy.

http://rozogi.pl/101,Kontakt.html

-nr telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: (089) 72 26 932

– nr telefonu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: (089) 72 26 061

– nr telefonu do Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi: (089) 72 26 097

Przepraszamy za utrudnienia.

Sekretarz Gminy

Monika Grudziądz

 

 

 

Komunikat  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rozogach

 

 

 

 

Szanowni  Państwo, z uwagi  na pojawienie się na terytorium RP  koronawirusa  zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Jeżeli  mają  państwo  taką  możliwość,  to  prosimy  o  załatwianie  wszelkich  spraw  za  pośrednictwem  platformy  ePUAP,  wysyłanie  e-maila  na  adres:  gops@gopsrozogi.pl  lub  telefonicznie:   89 722 69 32.

 

Kierownik  GOPS

Joanna Polańczuk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach powstał, aby nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Świadczymy usługi socjalne, z których mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Ponadto realizujemy ustawę o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o dodatkach mieszkaniowych, ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Placówkami z nami związanymi jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach, do którego kierujemy podopiecznych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi
Tel. 89 722 69 32
Fax. 89 722 66 22
Email: gops-rozogi@o2.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach
Orzeszki
12-114 Rozogi
tel./fax. 89 623 21 75