RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie działalności GOPS

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach, ul. Wielbarska 2, 12-114 Rozogi,

tel.89 722 69 32, email: gops@gopsrozogi.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1.1 Wynika z przepisów prawa:

– w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej

W tym przypadku dane osób uprawnionych do świadczenia i ich opiekunów takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, nr PESEL, (lub nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość), oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły oraz inne oświadczenie i zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia lub udzielenia innej pomocy z zakresu pomocy społecznej, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lic. c i art. 10 RODO.

Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące stanu zdrowia przetwarzane są na podstawie art. 9 ust 2 lit. b RODO. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.

– w celu dochodzenia roszczeń publicznoprawnych i cywilnoprawnych

W tym przypadku dane będziemy przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń wynikających z należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych (np. nienależnie pobranych świadczeń, pobranych świadczeń w nadmiernej wysokości lub wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f w związku z ustawą o finansach publicznych. Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

– w celu dokumentowania realizowanych zadań, prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wykonywania i rozliczania wydatkowania środków publicznych

W tym przypadku dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust.1 lic. c, w szczególności w związku z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.

Podanie danych w powyższych przypadkach jest obowiązkowe, a niepodanie umożliwi korzystanie z usług administratora.

1.2 Na podstawie wyrażonej zgody:

W przypadku dobrowolnego podania administratorowi większej ilości informacji, które nie są obowiązkowe (np. numer telefonu kontaktowego, adres email w przypadku składania wniosków papierowo, dodatkowych danych dotyczących zdrowia) będzie to traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W tym zakresie dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

1.3 W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnych:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Dane będą przechowywane do czasu wykonania i rozliczenia umowy.

UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak:

– dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem danych osobowych i poufności ich przetwarzania,

– operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji,

– banki w celu realizacji przelewów,

– podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

– Centrum Usług Wspólnych

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania, w każdym przypadku.

2. Prawo żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie jest obowiązkiem prawnym nałożonym przez administratora.

3. Prawo do przenoszenia danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie zawartej umowy.

4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

5. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator w celu prawidłowego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wyznaczyła Pana Michała Cupiała na Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i sposobami ich przetwarzania mailowo na adres inspektor@gopsrozogi.pl lub pocztą tradycyjną na adres Ośrodka.