RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie działalności GOPS

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach, ul. Wielbarska 2, 12-114 Rozogi,

tel.89 722 69 32, email: gops@gopsrozogi.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1.1 Wynika z przepisów prawa:

– w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej

W tym przypadku dane osób uprawnionych do świadczenia i ich opiekunów takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, nr PESEL, (lub nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość), oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły oraz inne oświadczenie i zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia lub udzielenia innej pomocy z zakresu pomocy społecznej, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lic. c i art. 10 RODO.

Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące stanu zdrowia przetwarzane są na podstawie art. 9 ust 2 lit. b RODO. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.

– w celu dochodzenia roszczeń publicznoprawnych i cywilnoprawnych

W tym przypadku dane będziemy przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń wynikających z należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych (np. nienależnie pobranych świadczeń, pobranych świadczeń w nadmiernej wysokości lub wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f w związku z ustawą o finansach publicznych. Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

– w celu dokumentowania realizowanych zadań, prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wykonywania i rozliczania wydatkowania środków publicznych

W tym przypadku dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust.1 lic. c, w szczególności w związku z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.

Podanie danych w powyższych przypadkach jest obowiązkowe, a niepodanie umożliwi korzystanie z usług administratora.

1.2 Na podstawie wyrażonej zgody:

W przypadku dobrowolnego podania administratorowi większej ilości informacji, które nie są obowiązkowe (np. numer telefonu kontaktowego, adres email w przypadku składania wniosków papierowo, dodatkowych danych dotyczących zdrowia) będzie to traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W tym zakresie dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

1.3 W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnych:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Dane będą przechowywane do czasu wykonania i rozliczenia umowy.

UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak:

– dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem danych osobowych i poufności ich przetwarzania,

– operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji,

– banki w celu realizacji przelewów,

– podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

– Centrum Usług Wspólnych

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania, w każdym przypadku.

2. Prawo żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie jest obowiązkiem prawnym nałożonym przez administratora.

3. Prawo do przenoszenia danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie zawartej umowy.

4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

5. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator w celu prawidłowego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wyznaczyła Pana Michała Cupiała na Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i sposobami ich przetwarzania mailowo na adres inspektor@gopsrozogi.pl lub pocztą tradycyjną na adres Ośrodka.


Інформація про обробку персональних даних у сфері діяльності Муніципального Центру Соціального Забезпечення

АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Муніципальний Центр Соціального Забезпечення в Розогах,

вул. Вельбарська 2, 12-114 Розогі, тел.89 722 69 32, email: gops@gopsrozogi.pl

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

1.1 Відповідає положенням закону:

з метою виконання завдань у сфері соціальної допомоги, у тому числі надання соціальної допомоги

У цьому випадку дані осіб, які мають право на пільгу, та їх опікунів, такі як: ім’я та прізвище, дата народження, адреса проживання, громадянство, номер PESEL (або номер і серія документа, що посвідчують особу), заява про відвідування школи та інша заява та довідки, необхідні для визначення права на пільгу або надання іншої допомоги у сфері соціальної допомоги, обробляються на підставі статті 6 (1)(c) та статті 10 GDPR (Загальний регламент про захист даних).

Довідки та заяви про стан здоров’я обробляються на підставі статті 9 (2)(b). Ми зберігатимемо дані за період, що є результатом архівної категорії, до якої було кваліфіковано тип документації.

з метою досягнення вимог публічного права та цивільного права

У цьому випадку ми будемо обробляти дані, щоб переслідувати претензії, що випливають з публічного права та дебіторської заборгованості цивільного права (наприклад, надмірно стягнуті пільги, надмірно зібрані пільги або в результаті укладених цивільно-правових договорів). Обробка даних здійснюється на основі статті 6 (1)(c) та статті 9 (2)(f) у поєднанні з Законом про державні фінанси. Ми будемо зберігати дані протягом періоду, необхідного для пред’явлення претензій.

з метою документування виконаних завдань, ведення бухгалтерського обліку та законного виконання та обліку витрачання державних коштів

У цьому випадку ми будемо обробляти дані на підставі статті 6 (1)(c), зокрема у зв’язку з Законом про державні фінанси та Законом про бухгалтерський облік. Ми зберігатимемо дані за період, що є результатом архівної категорії, до якої було кваліфіковано тип документації.

Надання даних у вищенаведених випадках є обов’язковим, а ненадання їх дозволить скористатися послугами адміністратора.

1.2 На підставі Вашої згоди:

У разі добровільного надання адміністратору додаткової інформації, яка не є обов’язковою (наприклад, контактний номер телефону, адреса електронної пошти у випадку паперових заявок, додаткові дані про здоров’я), це буде розглядатися як згода на їх обробку відповідно до статті 6(1)(a) та статті 9(2)(a) GDPR.

У зв’язку з цим дані будуть оброблятися до тих пір, поки згода не буде відкликана. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, що не вплине на законність обробки до її відкликання.

1.3 У разі укладення договору про надання послуг або поставок або укладення цивільно-правового договору:

Персональні дані будуть оброблятися з метою підготовки, виконання та врегулювання договору відповідно до статті 6(1)(b) GDPR. Надання даних є добровільним, однак їх надання є умовою для укладення договору. Дані будуть зберігатися до виконання і врегулювання договору.

РОЗГОЛОШЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ваші персональні дані можуть бути розкриті організаціям, які виконують завдання для адміністратора персональних даних, такі як:

  • постачальники програмного забезпечення виключно з метою забезпечення їх ефективної роботи при збереженні персональних даних та конфіденційності їх обробки;
  • поштові оператори для забезпечення кореспонденції;
  • банки з метою здійснення переказів;
  • публічні особи в рамках укладених договорів і договорів і в межах чинного законодавства;
  • Центр спільних послуг.

ПРАВА У ЗВ’ЯЗКУ З ОБРОБКОЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Право перевіряти ваші персональні дані, виправляти їх зміст, а також вимагати обмеження їх обробки, в будь-якому випадку.
  2. Право вимагати видалення обробки персональних даних у випадках, коли обробка не є юридичним зобов’язанням, покладеним адміністратором.
  3. Право на передачу даних, які обробляються в ІТ-системах на підставі згоди або на підставі укладеного договору.
  4. Право заперечувати проти обробки здійснюється у зв’язку з законним інтересом адміністратора.
  5. Право подати скаргу до голови Управління державного органу з питань захисту персональних даних.

ІНСПЕКТОР ІЗ ЗАХИСТУ ДАНИХ

З метою належного збору та обробки персональних даних Адміністратор призначив інспектором із захисту даних пана Михайла Цупяла, з яким можна зв’язатися з питань, пов’язаних із захистом персональних даних та способами їх обробки, електронною поштою на адресу inspektor@gopsrozogi.pl або традиційною поштою на адресу Центру.