Karta Dużej Rodziny

Co to jest?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Dla kogo?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny jest niezależne od dochodu i przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, w tym także rodzicom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny należy złożyć w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.
Mieszkańcy Gminy Rozogi składają wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Ile kosztuje wydanie Karty Dużej Rodziny?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.
Natomiast opłatę w wysokości 10 zł ponosi się za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty.
Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Jak długo można korzystać z Karty Dużej Rodziny?

– rodzice mogą korzystać z karty całe życie,
– dzieci – do ukończenia 18 lat,
– dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:

  •  do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,
  •  do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.

– dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
–  dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.
– cudzoziemcy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny – odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
– cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały – na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

Druki wniosków dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej