Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny to  forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacana jednorazowo jako pomoc nadzwyczajna.

Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego (np. śmierci członka rodziny, pożaru, powodzi, kradzieży) powodującego trudną sytuację materialną ucznia.

Bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany!

Aby otrzymać zasiłek szkolny konieczne jest złożenie wniosku (do pobrania) w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego wraz z dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 zł.