PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023.

Gmina Rozogi przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Na realizację niniejszego programu otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie:

Całkowity koszt programu w 2023 r.: 115 318,50 zł
Kwota dofinansowania programu w 2023 r. wynosi: 115 318,50zł

Opis programu
Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy.
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:
1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.
Cel programu
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
– osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
Realizacja programu:
Na terenie Gminy Rozogi Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach. Usługę asystenta zaplanowano dla 4-5 osób, łącznie na ok. 2460 godzin usług.Realizacja programu zapewni możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności, będzie stymulować osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji na temat Programu można otrzymać pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023