Fundusz Alimentacyjny

Dla kogo?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.
Za bezskuteczną uważa się egzekucję w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności — bezterminowo

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Jakie jest kryterium dochodowe?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.
W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł., o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym,
na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jednakże, w przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Jaka jest wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy (rodzic) składa wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, trwający od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Wniosek może być złożony w każdej chwili wówczas prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do końca danego okresu świadczeniowego.
Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną za pomocą systemu Emp@tia.

Druki wniosków oraz załączników znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (tutaj)

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
  • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
  • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
  • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.
 • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.