Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne(Dz. U. Nr 105, poz.881, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058)
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, bądź też opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko:

a. 18-go roku życia lub

b. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21-go roku życia, albo

c. 24-go roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24-go roku życia.

Od 01-11-2009 wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi:

– 8,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 r. ż.,

– 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 r. ż. do ukończenia 18 r. ż.

– 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 r. ż. do ukończenia 24 r. ż.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

1. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000,00 zł. Przysługuje, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepis ten zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301) został zawieszony do 31-12-2011r.). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, potwierdzającym co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznawany jest na okres: 24 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad jednym dzieckiem, 36 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesiące, przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek wypłacany jest miesięcznie, w wysokości 400,00 zł, przy czym dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona do urlopu wychowawczego: bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 m-cy, albo jeżeli podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo jeżeli w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego, albo jeżeli dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej) oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Wypłacany jest miesięcznie w wysokości 170,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu o 80,00 zł, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

4. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje on w kwocie 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego.

5. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przyznawany jest w wysokości 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia,

6. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Wypłacany jest jednorazowo w wysokości 100,00 zł na dziecko. Przysługuje również na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę”. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne,

7. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przyznawany na okres 10 miesięcy i przysługuje:

a. w wysokości 90,00 zł miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Prawo do tego dodatku nabywają także dzieci lub osoby uczące się w gimnazjum lub szkole podstawowej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

b. w wysokości 50,00 zł miesięcznie, w celu zapewnienia dziecku dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny
Przyznawany jest w wysokości 153,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Bez względu na dochód rodziny prawo do zasiłku pielęgnacyjnego posiada:

1) niepełnosprawne dziecko;

2) osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia;

4) osoba, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

1) osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

2) jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby;

3) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
Od 1 stycznia 2010 r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu lub
2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Wymagane dokumenty:

Prawo do świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) ustala się na okres zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od 1 listopada.

Wnioski złożone do 10 dnia miesiąca rozpatrywane są

Zasiłek rodzinny

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1) kserokopię dowodów osobistych (obojga małżonków),

2) odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (oryginały),

3) zaświadczenie ze szkoły dziecka (jeżeli uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej),

4) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2008r. obojga małżonków, dodatkowo:

w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, należy dołączyć kserokopię nakazu płatniczego za 2008r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w 2008r.,

5) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2008r. pełnoletnich dzieci do ukończenia 25 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców,

6) kserokopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty lub kopia ugody sądowej ustalającej alimenty,

7) zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów za 2008r. – w przypadku gdy egzekucja alimentów była bezskuteczna lub częściowo skuteczna,

8) dokument potwierdzający wysokość uzyskanego przez dziecko w 2008r. stypendium (np. decyzja o przyznaniu stypendium / zaświadczenie ze szkoły o wysokości wypłacanego stypendium / PIT 8S/11 ze szkoły),

9) dokument określający datę utraty dochodu (np. kserokopię świadectwa pracy / kserokopię decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej / kserokopię decyzji z urzędu pracy) oraz wysokość utraconego dochodu (np. Kserokopię PIT 11 za 2008r.),

10) dokument określający datę uzyskania dochodu (np. kserokopię umowy o pracę / zlecenie / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / kserokopię decyzji z urzędu pracy / kserokopię decyzji o przyznaniu renty) oraz wysokość uzyskanego dochodu (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc / zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości zasiłku netto za pierwszy pełen miesiąc / oświadczenie w przypadku podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej o zarobku netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc / zaświadczenie z zakładu rentowego o dochodzie uzyskanym netto za pierwszy pełen miesiąc),

11) kserokopię aktu zgonu małżonka (oryginały do wglądu) lub odpis zupełny aktu urodzenia dzieci gdy ojciec jest nieznany, w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci,

12) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:

zaświadczenie od lekarza lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

13) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony (od kiedy do kiedy i na jakie dziecko),
zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoby ubiegającej się o urlop wychowawczy,
kserokopię PIT 11 za 2008r.

14) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,
oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,
zaświadczenie ze szkoły.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Należy również w przypadku kserokopii dokumentów posiadać przy sobie oryginały dokumentów do wglądu!

Zasiłek Pielęgnacyjny

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do którego należy dołączyć:

1) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginały do wglądu),

2) kserokopię dowodu osobistego (oryginały do wglądu).

UWAGA! Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego składają tylko osoby, którym skończyła się ważność orzeczenia o niepełnosprawności i uzyskały orzeczenie na nowy okres oraz które uzyskały orzeczenie po raz pierwszy.

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 2a i 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych:

a) „ Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.”,
b) „ W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie: 1) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i 2) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.”,

III. Świadczenie Pielęgnacyjne

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do którego należy dołączyć:

1) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka (oryginały do wglądu),

2) kserokopię dowodu osobistego (oryginały do wglądu),

3) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o tym, że osoba ubiegająca się nie jest zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy,

4) kserokopie świadectw pracy osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wszczyna się na podstawie wniosku, który można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Do wniosku należy dołączyć :

1) kserokopię aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),

2) kserokopię dowodów osobistych obojga rodziców (oryginały do wglądu),

3) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną. Potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

UWAGA! Osoby, które złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do 1 stycznia 2010 r. składają wniosek od 1 września 2010 r. lub kiedy skończyła się ważność orzeczenia o niepełnosprawności i uzyskały orzeczenie na nowy okres. Osoby, które składały wniosek po 1 stycznia 2010 r. składają nowy wniosek tylko wtedy jeśli uzyskały kontynuację orzeczenia o niepełnosprawności.

Druki do pobrania:

wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

oświadczenie o dochodzie opodatkowanym podatkiem zryczałtowanym

wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego