Dodatki mieszkaniowe

Dla kogo?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny:

 • są ich właścicielami,
 • mają spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 • wynajmują albo podnajmują je na umowę,
 • czekają na mieszkanie zamienne albo socjalne – jeśli mają orzeczenie sądu, że przysługuje im taki lokal,

Jaki dochód uprawnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:

 • 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego)
 • 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego)

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu:

 • nie może przekroczyć powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo
 • w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30%, ale nie więcej niż o 50% – udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie może przekraczać 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 • 35m² – dla 1 osoby,
 • 40m² – dla 2 osób,
 • 45m² – dla 3 osób,
 • 55m² – dla 4 osób,
 • 65m² – dla 5 osób,
 • 70m² – dla 6 osób, a w razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m².

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od:

 • dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym,
 • wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania,
 • stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego , a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Wysokość dodatku mieszkaniowego w chwili obecnej nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
 • dokumenty, które potwierdzają powierzchnię użytkową albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu – jeśli jesteś właścicielem domu,
 • dokumenty, które potwierdzają wysokość wydatków, jakie poniosłeś w związku z zajmowaniem mieszkania lub domu w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.