Dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kosztach utrzymania mieszkania dla poszczególnych tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego określone są szczegółowo w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów:

§ 2.1. Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:
1) najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 2-5 – czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
2) członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych – opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
3) właścicieli lokali mieszkalnych – opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
4) osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych – opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
5) zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego – odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.”

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – Druk do pobrania
2. Deklaracja o wysokości dochodów za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku – Druk do pobrania
3. Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą (emerytury, renty, zasiłki rodzinne, stypendia, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z pracy – za ostatnie 3 miesiące, zaświadczenie z Urzędu pracy, nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w ha przeliczeniowych).

  1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.
    5. Ostatni rachunek za energię elektryczną oraz inne wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (np. rachunek za wodę, ścieki, odpady stałe itp.)
  2. Oświadczenie – Druk do pobrania

UWAGA! Właściciele domków jednorodzinnych są obowiązani dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz stan techniczny budynku – zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Szczytnie – Wydziału Architektury i Budownictwa.

  1. Dodatek energetyczny – informacja, druk do pobrania