Działalność Ośrodka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach powstał, aby nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

Celem działalności Ośrodka jest świadczenie usług socjalnych, z których mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ponadto Ośrodek realizuje zadania z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczenia za życiem,
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • świadczenia wychowawczego 500 +,
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • wydawania zaświadczeń o dochodzie do programu „Czyste powietrze”.

Ośrodek współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Orzeszkach, do którego kieruje podopiecznych.