deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej  www.gopsrozogi.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.gopsrozogi.pl

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: październik 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- obrazy nie posiadają  adekwatnego do zawartości i celu opisu alternatywnego, co skutkuje ograniczonym dostępem do treści dla osób z niepełnosprawnością wzrokową,
- niewłaściwa relacja dla informacji zawartej na stronie,
- elementy nawigacyjne polegają tylko na charakterystykach zmysłowych komponentów,
- kontrast pomiędzy tekstem a tłem nie spełnia wymagań i nie ma możliwości przełączenia strony w wysoki kontrast,
- brak mechanizmów ułatwiających nawigację pomiędzy powtarzającymi się elementami,
- brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia 07 grudnia 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest Marcin Pszczółkowski
			email: obslugaitszczytno@gmail.com
			Telefon: 89 722-69-32
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do:
- wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wystąpienia z żądaniem udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu.
Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądaniem oraz sposób kontaktu,
- wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnego sposobu przedstawienia informacji niedostępnej, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, osoba zgłaszająca żądanie zostanie poinformowana o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, można zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania
W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji oraz niedotrzymania terminów na rozpatrzenie żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach, ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi
email: gops@gops.rozogi.pl
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna
- budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest jedno wejście, przy wejściu są dwa schody.
- brak podjazdu dla wózków,
- budynek jest dwukondygnacyjny: parter, pierwsze piętro, drugie piętro; na kolejne piętra prowadzą schody, przy których nie ma podjazdu dla wózków,
- w budynku nie ma wind, schody i korytarze nie spełniają norm szerokości, schody posiadają spoczniki międzypiętrowe,
- brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych,
- brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
- brak regulacji dotyczących wstępu z psem asystującym,
- możliwość zagwarantowania tłumacza z języka migowego z zewnątrz po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby,

Informacje dodatkowe
W ramach prac remontowych przy wejściu do budynku zostanie wykonana platforma dla wózków oraz powstanie parking dla osób niepełnosprawnych. WC zostanie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Zostaną wprowadzone regulacje dotyczące wejścia do budynku z psem asystującym.
Sekretariat oraz pracownicy obsługujący interesantów ulokowani są w lokalach biurowych umieszczonych na parterze budynku, co nie stanowi przeszkody do obsługi osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych