Dodatek energetyczny

Dla kogo?

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która: 

  • złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy, 
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym 
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jakie kryteria trzeba spełnić aby otrzymać dodatek energetyczny?

Kryteria do spełnienia w przypadku ubiegania się o dodatek energetyczny są takie same jak w przypadku dodatku mieszkaniowego.

Ile wynosi dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw energii.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł na miesiąc;

  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc;

  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł na miesiąc.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego powinna złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach następujące dokumenty:

Dodatek energetyczny jest przyznawany na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej.