Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn.zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z  przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO
– przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
– posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
– zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO
Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w  terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest  od liczby osób w gospodarstwie domowym.
Od 1 stycznia 2014 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:
– 11,36 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
– 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
– 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

PRZYZNANIE I WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO
Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Świadczenie wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego  miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30  stycznia danego roku.
Do wniosku należy dołączyć:
– kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Oryginał w/w umowy należy  przedłożyć do wglądu,
Wnioski o dodatek energetyczny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach,  ul.22  Lipca 22 ;   12-114  Rozogi.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie  zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 224)  informuje się, że zaniechano poboru opłaty  skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego w okresie od dnia 01.01.2014 r. do   31.12.2014 r.

Dodatek energetyczny – wniosek