dodatek węglowy

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

    • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
    • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy w jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, każde z tych gospodarstw może osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Warunkiem jest jednak uprzednie zgłoszenie lub wpisanie tego źródła do CEEB.

Ważne! Aby otrzymać dodatek węglowy na ogrzanie gospodarstwa domowego, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.

Dodatek węglowy można otrzymać przelewem na konto lub w formie gotówkowej.
Jeśli chcemy otrzymać dodatek przelewem, we wniosku o dodatek węglowy należy wpisać numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Nie musi on należeć do osoby składającej wniosek o wypłatę dodatek węglowy.

Aby otrzymać dodatek węglowy nie trzeba przedstawiać faktur na zakup paliwa węglowego!

Dodatek węglowy nie jest zależny od kryterium dochodowego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach
od 22 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wypłata dodatku węglowego nastąpi w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Wnioski, załączniki oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej